امروز بعد از عمری رفتم توییتر و با یه خبر باورنکردنی رو به رو شدم !

مانگای کیمی تو بوکو بعد از سه سال و سه ماه توقف دوباره ادامه پیدا می کنه !! 

واههههه !!!! باورم نمیشه !!! خیلی خوشحالم !!!